Nepozorní studenti

 

V následujícím textu najdete příběh studenta vysoké školy, který se potýká s poruchou
pozornosti. Jméno aktéra je změněno, ale jedná se o reálný příběh:

Student Martin (21) před rokem znovu skládal přijímací zkoušky do prvního ročníku studia na
vysoké škole. Předchozí dva semestry studia na VŠ předčasně ukončil. Důvodem byly obtíže
ve studiu spojené s pozorností a schopností se soustředit. Martin popisuje, že často nevydrží
delší dobu v klidu, potřebuje se pohybovat, chodí po místnosti. Obtížně se soustředí u
jednotvárného úkolu.

V průběhu školní docházky na základní a střední škole nebyl nikdy diagnostikován
s poruchou pozornosti. Díky své inteligenci a píli obtíže v soustředění zvládal vlastními silami
až do maturity.Se studiem začal mít výraznější obtíže až na vysoké škole. Ke konci každého
semestru na sobě opakovaně pozoroval pokles výkonnosti a zhoršené soustředění. Má
obtíže s pozorností při ústním výkladu přednášejících. Potřebuje také delší dobu na
vypracování písemných prací. Největší problém pro něj představuje koordinace více činností
v průběhu zkouškového období.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou) je dědičný neurovývojový syndrom
daný narušeným fungováním v těch oblastí mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením
pozornosti a sebeovládáním. Věkem dochází ke zmírnění příznaků hyperaktivity (neustálý pohyb, netrpělivost), většinou ale
přetrvávají potíže plynoucí z nepozornosti, impulzivního chování. Pokračuje pocit vnitřního neklidu, přetrvává rychlé střídání
nálad a zkratkovité jednání. ADD (Attention Deficit Disorder) je stejnou poruchou pozornosti, ale bez zvýšené aktivity. Jedinci ADD působí, jako by žili v
jiném světě. Často bývají zasnění, nereagují, když na ně někdo mluví. Obtížně se soustředí po delší dobu, snadno se nechají
vyrušit jakýmikoliv vnějšími podněty, mají potíže s dokončováním úkolů, trpí zapomínáním, jsou chaotičtí.
ADHD/ADD se může vyskytovat u lidí všech pásem inteligence.
Symptomy ADHD/ADD je možné pozitivně ovlivnit úpravou pracovního prostředí a návyků, používáním různých pomůcek. Účinná je také terapie a vhodná medikace.*

Jak se podařilo situaci Martina vyřešit?

– Martin prošel diagnostikou v rámci poradenského centra na VŠ. Měl nakonec
možnost využít modifikaci studia: dostal více času na vypracování písemných úkolů a
testů.

– Aktuálně řeší své obtíže pomocí kognitivně behaviorální terapie.
– Pracuje s online programem Happy Neuron pro zlepšení paměti a pozornosti.
– Dochází do podpůrné skupiny pro dospělé s ADHD.
– Studium se mu, po počátečním neúspěšném startu, daří dobře zvládat.
– Odpadl počáteční stres, protože dnes už zná povahu a rozsah svých obtíží a ví, jak
s nimi zacházet.

DALŠÍ INFORMACE:
Video o poruchách pozornosti zde:
Nepozorní – dokument o ADHD

Pokud jste při čtení článku získali pocit, že obtíže se soustředěním se můžou týkat i Vás
samotných, máte možnost kontaktovat Akademickou psychologickou poradnu nebo
Středisko handicapovaných studentů VŠE a projít diagnostikou.
Co získáte absolvováním diagnostiky?
– Přesnou představu, jaké obtíže a v jakém rozsahu máte.
– Tipy a možnosti, jak zmírňovat obtíže související s poruchou pozornosti.
– Možnost napojit se na komunitu studentů s podobnými obtížemi.

– V případě výraznějších obtíží je možnost získat modifikaci vašeho studia: zpravidla
získáte delší čas na vypracování testů a seminárních úloh.

Kontakt: PhDr. Kristina Březinová, kristina.brezinova@vse.cz

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/studenti-se-specifickymi-vzdelavacimi- potrebami/